Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi
Giới thiệu

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi là một đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại từ Chi cục Lâm nghiệp theo Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức lại Chi cục Lâm nghiệp thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

          1. Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi có một Trưởng ban và Một phó Trưởng Ban.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh – Củ Chi gồm: Phòng Kỹ thuật Quản lý rừng, Phòng Hành Chính Tổng hợp, Trạm Quản lý và Phát triển rừng Bình Chánh, Vườn Thực vật Củ Chi.

          2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

- Tiếp nhận, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển toàn bộ diện tích rừng và đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất lâm nghiệp quy hoạch phát triển rừng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Chi cục Lâm nghiệp làm chủ rừng trên địa bàn huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật đối với các diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được Nhà nước giao.

- Xây dựng dự án đầu tư, kế hoạch trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; sản xuất nông lâm nghiệp kết hợp; hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm các mô hình phát triển lâm nghiệp, tham quan, học tập, nghĩ dưỡng trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được Nhà nước giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện các dự án, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện chế độ thống kê, kiểm kê rừng, báo cáo định kỳ tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với chủ rừng.

- Thực hiện giao khoán bảo vệ rừng được giao quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cư trú hợp pháp tại địa phương để thực hiện việc bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư tại địa phương tích cực tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án về trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ và phát triển lâm nghiệp trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý theo sự phân công, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý.

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp. Quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong nước và Quốc tế về ký kết hợp đồng, hợp tác thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực nhằm mục đích xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng, lâm nghiệp xã hội trên địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi.

- Tổ chức nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất, cung ứng cây giống và thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng, phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

- Quản lý bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức; quản lý tổ chức, tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định của pháp luật.

THỐNG KÊ TRUY CẬP