Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi

Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

Ngày xuất bản 2022-11-04 13:55:57

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi tập trung vào 6 nội dung trọng tâm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

 Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: cải cách thể chế, trong đó tập trung tham gia rà soát và cho ý kiến đóng góp, đề xuất vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật của ngành; rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục hành chính của ngành không phát sinh hồ sơ; xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển của ngành; hoàn thiện chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh.

Xem file chi tiết 29_KH_BQL

THỐNG KÊ TRUY CẬP