Logo
Cổng Thông Tin Điện Tử
Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Bình Chánh - Củ Chi
  Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023   (2023-05-31 06:53:29)
[Xem thêm]

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023   (2023-03-27 02:09:01)

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-BQL ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

[Xem thêm]

  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023   (2023-02-23 07:29:14)
[Xem thêm]

  Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Trưởng Ban - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi   (2022-10-05 15:28:16)

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-SNN ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi.

[Xem thêm]

  DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (lần 2)   (2022-09-20 08:26:22)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 (lần 2)

[Xem thêm]

  Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 (Đợt 2)   (2022-08-17 08:09:34)
Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-BQL ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bình Chánh Củ Chi về tuyển dụng viên chức năm 2022 (Đợt 2) đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại văn bản số 1314/SNN-TCCB ngày 08 tháng 6 năm 2022 về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 (Đợt 2), Ban Quản lý thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 (Đợt 2) như sau:
[Xem thêm]

THỐNG KÊ TRUY CẬP